Capitex Företagslån

Capitex Företagslån skapar stort värde till er affär genom att på ett enkelt, automatiserat och strukturerat sätt skapa tydliga kreditunderlag av hög kvalitet, vilket ger mycket stor effektiviseringspotential och frigör tid i er verksamhet. Skapar förutsättning för en digitaliserad och automatiserad kreditprocess.

Kontakta oss

Kreditbedömning och beslutsunderlag

Capitex Företagslån är en tjänst som effektiviserar och kvalitetssäkrar kreditanalys och kreditbedömning vid finansiering till företag.

Tjänsten automatiserar, digitaliserar och skapar tydligare struktur. Historiska utfall importeras och prognoser skapas automatiskt där finansieringens effekter syns direkt. Detta flyttar fokus från att samla in och registrera information om företaget till att istället göra själva analysen av företagets framtida betalningsförmåga. Samtidigt skapas automatiskt ett komplett Kredit-PM så att ett beslut kan fattas.

Capitex Företagslån har stöd för många olika typer av importer av data. Exempel på importer är UC (Sverige, Norge och Finland), dagsaktuell bokföring / SIE-filer, import av säkerhetsdata såsom pantbrev och företagsinteckningar, exceldokument. Fler källor för import och automatisk imläsning till tjänst läggs till kontinuerligt och i dialog med våra kunder.

De nya kraven från Finansinspektionen innebär att kreditbeslut ska fattas på framtida betalningsförmåga något som tjänsten löser genom att skapa prognoser automatiskt. Vid behov kan dessa prognoser även enkelt justeras. Tack vare att tjänsten skapar tydliga framtidsprognoser där effekter av finansiering och investering slår igenom direkt kan en helhetsbild över företagets finansieringsbehov identifieras.

Tjänsten hanterar inte bara lån utan kan även hantera andra finansieringsformer såsom krediter och factoring vilket gör att kunden får rätt lösning på sina behov.

Genom en bra struktur med spårbarhet underlättas även arbetet med Governance, Risk och Compliance.

Analys

En viktig del av Capitex Företagslån är analysdelen som fokuserar på både historik och framtid. På ett lättöverskådligt sätt presenteras Resultaträkning, Balansräkning, Nyckeltal och Kassaflöde. Prognos räknas automatiskt fram för de nästkommande åren utifrån den historiska utvecklingen men kan enkelt och smidigt justeras vid behov.

Den analys som skapas har avsevärt högre kvalitet än traditionell kreditdata eftersom såväl historiska som framtida siffror vägs in i kreditbedömningen. Efter analys av både finansiella faktorer och övrig bolagsinformation som bedömning av affärsidé, företagsledning, strukturkapital med mera kan en intern rating / riskklassificering göras för att underlätta bedömning av kreditrisk. Alla bedömningar som handläggarna gör under kreditberedning sparas vilket skapar spårbarhet samt minskar personberoende.

Kredit-PM / Beslutsunderlag

Tjänsten skapar ett komplett beslutsunderlag som presenteras enligt de krav och önskemål bank har avseende layout och presentation. Den data som anges inne i applikationen överförs till det beslutsunderlag/kredit-pm som används av banken. Det är möjligt att jobba direkt i Kredit-PM vyn eller från applikationen och allt uppdateras oberoende av vy.

Det går självklart att jobba med beslutsunderlag helt digitalt men finns behov kan man skriva ut och spara ett traditionellt kredit-pm i pdf-format.

Anpassningsbart och flexibelt

Capitex Företagslån inkluderar en handläggarkalkyl som behandlar alla steg i processen, men kan även användas i en separat processmotor där varje del-modul kan visualiseras om man vill bygga ett användargränssnitt mot kund eller integrerat i eget handläggarverktyg.

Tjänsten importerar data från kreditupplysningsföretag och kan med fördel även importera annan data från bank som är av värde för kreditprocessen. Det innebär att obligatoriska delar kan skjutas in från andra system så att ett kreditbeslutsunderlag får högre kvalitet samt att det effektiviserar processen.

Beräkningsmotorn inklusive rapportgeneratorn är konstruerad så att den kan ta emot både siffror och icke-numerisk information och generera ett färdigt ifyllt Kredit PM som givetvis enkelt kan kompletteras vid behov.

Flertal moduler finns tillgängliga och ni kan själva bestämma vilka delar som just ni behöver för att få en så smidig process som möjligt.

Varför välja Capitex Företagslån

Effektivisering

Frigör tid som innebär fler kreditbeslut och mer affärer

Automatisering

Automatisk inläsning från relevanta datakällor och underlättar digitala ansökningsflöden

Importer / integrationer

Tjänsten hanterar en stor variation av importer från olika datakällor så som UC, andra banksystem, import av dagsaktuell bokföring, Fastighetsdata, Företagsinteckningar etc

Framtidsfokus

Mer fokus på framtid istället för historik i beslutsfattandet

Prognoser

Automatiska prognoser där allt hänger samman med finansiering och säkerheter

Struktur

Skapar automatiskt beslutsunderlag i samma format